ΕΛΟΤ 1433/2008 (Υπηρεσίες Εκπαίδευσης)

Γνωριμία με το ΕΛΟΤ 1433

Η εκπόνηση από τον ΕΛΟΤ της Ελληνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών» προέκυψε μετά από αίτημα του κλάδου των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και του κλάδου των κέντρων ξένων γλωσσών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Η Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θέτει τις απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης και ειδικότερα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε κέντρα ξένων γλωσσών, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με Συστήματα Ποιότητας της σειράς ISO 9001, με ακόμα καλλίτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση που τα εφαρμόζει.

Οφέλη από την πιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης:

  •   Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας – διασφάλιση της ποιότητάς της
  •   Αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευομένων και εκπλήρωση των προσδοκιών τους
  •   Ενίσχυση της αξιοπιστίας του οργανισμού ως προς την παροχή της υπηρεσίας
  •   Η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων
  •   Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
  •   Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος – προσέλκυση νέων πελατών