Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα πρότυπα ISO;;;

Τα πρότυπα αυτά είναι μια σειρά από διαδικασίες και απαιτήσεις, που σκοπό τους έχουν την εύρυθμη, αποτελεσματική και οικονομικότερη λειτουργία του οργανισμού / εταιρείας.

Ποια τα οφέλη από ένα Σύστημα Ποιότητας;;;

Τα οφέλη είναι:

Α) προς τον οργανισμό / εταιρεία θα υπάρξει οργάνωση, αποδοτικότητα, μείωση εξόδων, αύξηση εσόδων, αναβάθμιση του κύρους, αποφυγή λαθών και πολλά άλλα….

Β) προς τον «πελάτη» θα έχουμε καλλίτερο «προϊόν» προς πώληση, άρα αύξηση της ικανοποίησής του για το «προϊόν» και για την εταιρεία, καλλίτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση παραπόνων, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ «πελάτη» και οργανισμού / εταιρείας

Πόσο διαρκεί η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας ενός τέτοιού Συστήματος Ποιότητας;;;

Η διάρκεια διαφέρει κατά περίπτωση και εξαρτάται από το μέγεθος, το αντικείμενο που δραστηριοποιείται και την ήδη υπάρχουσα δομή και οργάνωση του οργανισμού / εταιρείας. Ένας μέσος χρόνος ενός μικρομεσαίου οργανισμού / εταιρείας είναι από 4 – 8 μήνες, ενώ για μεγαλύτερους μπορεί να ξεπερνάει το 1 έτος.

Σε ποιο φορέα να πιστοποιηθώ;;;

Στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, δεν είναι όμως όλοι κατάλληλοι για όλους. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι :

I.      Διαπιστευμένος φορέας
II.      Το πεδίο διαπίστευσης και αν εμπεριέχει την δραστηριότητά μας.
III.      Την διαπίστευση στο σύνολο των προτύπων που θέλουμε να πιστοποιηθούμε (π.χ. ISO 9001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 14001, Υ.Α. 1348 κ.α.)
IV.      Αναγνωρισιμότητα στον χώρο που δραστηριοποιούμαστε.

Πόσο διαρκεί ένα πιστοποιητικό ISO;;;

Το πιστοποιητικό για τα Συστήματα ISO διαρκεί 3 έτη από την ημέρα έκδοσης, με την προϋπόθεση της ετήσιας επιτήρησης από τον διαπιστευμένο φορέα.

Τι δηλώνει το CE και ο τετραψήφιος αριθμός δίπλα του, σε ένα προϊόν;;;

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν δηλώνει ότι η κατασκευή του έγινε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις απαιτήσεις που αυτή έχει, όσο για τον τετραψήφιο αριθμό που πολλές φορές (ανάλογα το προϊόν, όχι πάντα) υπάρχει δίπλα από το CE0086, δηλώνει τον κοινοποιημένο φορέα που έκανε τις επιθεωρήσεις και εξέδωσε πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (π.χ. το 0086 ανήκει στον Βρετανικό Φορέα BSI).

Ποια προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE;;;

Σήμερα πλέον πρέπει να φέρουν σήμανση CE, σχεδόν το σύνολο των προϊόντων που διακινούνται και εμπεριέχονται στις 22 οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δομικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, μηχανές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παιγνίδια, ηλεκτρικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές, εξοπλισμό πίεσης, εξοπλισμό προστασίας προσωπικού, ψυκτικά συστήματα, σκάφη αναψυχής, κλπ.

Τι είναι ο Ευρωπαίος Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος (European Authorized Representative);;;

Είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οριστεί από έναν κατασκευαστή εκτός Ευρώπης και κάνει για αυτόν (κατασκευαστή) όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως απαιτείται από τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Άρθρο 14.2 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 93/42/ΕΕC, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/47/EC.